Wält 77 Statistiken

Spilerazau: 956
Dörfer insgesamt: 3.234 (3.38 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.393
Barbaredörfer: 1.841
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 37 Täg
Spieler online: 12
Nachricht vrschickt: 2.976 (3.11 je Spieler)
Forebiträg: 5.157 (5.39 je Spieler)
Truppebewegige: 2.880 (3.01 je Spieler)
Handelsbewegige: 151 (0.16 je Spieler)
Azau Stämm: 98
Azau Spieler i Stämme: 418
Pünkt insgesamt: 3.330.707 (3.484 je Spieler, 1.030 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 25.707.666
 • 27.028.549
 • 27.325.736
Truppe insgesamt:
 • 597.005
 • 493.761
 • 583.311
 • 130.101
 • 130.518
 • 253.108
 • 13.860
 • 50.895
 • 35.165
 • 9.460
 • 692
 • 189
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 624
 • 516
 • 610
 • 136
 • 137
 • 265
 • 14
 • 53
 • 37
 • 10
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 185
 • 153
 • 180
 • 40
 • 40
 • 78
 • 4
 • 16
 • 11
 • 3
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: maKarna
Nöischte Stamm: =KK=

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 04:37